Whitepapers & webinars

Ontdek de inhoud van VIND Bestuursrecht

Whitepaper finale geschilbeslechting

Al enige tijd speelt de vraag hoe de bestuursrechter aan de burger sneller duidelijkheid kan geven over zijn rechtspositie. De rechtspraak probeert tot oplossingen te komen. Verschillende trends in de rechtspraak van de afgelopen jaren zijn neergeslagen in de wetgeving. Sinds 1 januari 2010 kent de Awb
de zogeheten bestuurlijke lus (artikel 8:51a e.v. Awb). Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 zijn de uitspraakmogelijkheden van de bestuursrechter in artikel 8:72 Awb herschikt en deels opnieuw geformuleerd. Ook is toen in artikel 8:41a Awb een opdracht aan de rechter tot finale geschilbeslechting geïntroduceerd: de bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief. In dit whitepaper zal het begrip finale geschilbeslechting worden uitgelegd en de wettelijke instrumenten ter bevordering van finale geschilbeslechting worden besproken.

Whitepaper: Een goede voorbereiding op de AVG

Waar moeten organisaties bij de verwerking van persoonsgegevens aan voldoen en wat kunnen de gevolgen zijn voor organisaties als zij hier niet aan voldoen? In dit kennisdocument wordt de AVG nader uitgewerkt en worden de voornaamste aandachtspunten op een rij gezet.

wijzigingen WOB

Wijzigingen van de WOB: bestrijding misbruik

Ter bestrijding van dat misbruik is op 12 juli 2016 de Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (Stb. 2016/301) in werking getreden.
In deze gratis whitepaper leest u wat deze wijziging inhoudt en of met daarmee misbruik daadwerkelijk kan worden bestreden. Bezien wordt of er andere mogelijkheden zijn om dat misbruik aan te pakken. Ook blijkt de wet meer te regelen dan het voorkomen van misbruik (bij voorbeeld het beperken van de vergoeding proceskosten).

Tips bij digitaal procederen

De procedure bij de bestuursrechter verloopt in de nabije toekomst digitaal. Het instellen van (hoger) beroep, het indienen van een verweerschrift en nadere stukken, het monitoren van de voortgang van de procedure en het ontvangen van de uitspraak kunnen dan digitaal plaatsvinden. In dit kennisdocument geven we antwoord op de verschillende vragen rondom deze verandering. Zoals: is het verplicht? Hoe kan ik inloggen? Hoe start ik een procedure?

Digitaal procederen
Bezwaar rechtbank

Horen in bezwaar

Ondanks dat de Awb bestuursorganen veel vrijheid biedt bij de inrichting van hun bezwaarprocedure, volgen uit de Awb en jurisprudentie zo bezien nog steeds de nodige eisen waar het bestuursorgaan wat betreft het horen van bezwaarmakers aan zal moeten voldoen. Enkele van de vragen die zich bij de behandeling van bezwaren kunnen voordoen zijn:

1. Wie moet gehoord worden?
2. Wie mag belanghebbenden horen?
3. Mag telefonisch gehoord worden?
4. Wanneer moeten belanghebbenden nogmaals worden gehoord?
5. Wanneer hoeft niet gehoord te worden?

Afhankelijk van de gekozen inrichting van de procedure en de omstandigheden van het geval kent een aantal van deze vragen verschillende antwoorden.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en andere relevante ontwikkelingen